Devarim Headlines 5779 דברים

מזל טוב למשפחת סמוביץ ואן היימן
Mazal tov to the Samowitzes and to Anne Hyman

תנחומים לצבי הוניקמן
Condolences to Tzvi Honickman

אין מניין בגן השבת
No gan minyan this Shabbat

סרט לתשעה באב
Tisha B’Av movie