Miketz 5777 מקץ

מזל טוב למשפחת סיימון
Mazal Tov to the Simons

תפילת חנוכה חגיגית
Special Chanukah Tefillah

שיעור של הרב קנאי
Rav Kannai’s Shiur

זמני תפילה מיוחדים עבור מוצ”ש חנוכה
Special Tefillah times for Motzaei Shabbat Chanukah