Noach 5778 נח

אזכרה לציון עשור מאז נספו צ’ק, רוברטה ובתשבע ברנשטיין.

Memorial Service marking ten years since the accident in which Chuck, Roberta and Batsheva Bernstein perished.

נותני החסות לקידוש השבת הם: ויוויאן ומשה שפירר, לכבוד עלייתה ארצה השבוע של בתם טליה. בנוסף, ג’ורג’ וריקי פרויידנשטיין המציינים את יום הזיכרון של אביה של ריקי, אברהם משה בן זאב קארי. ורות וג’יימס קילנר, לרגל יום ההולדות הארבעים של ג’יימס.

Vivian and Moshe Spierer will be contributing to the communal kiddush this Shabbat, honoring their daughter Talia who is making aliya this week. Also sponsoring are George and Riki Freudenstein on the occasion of the yahrzeit of Riki’s father, Abe Carrey, as well as the Kilner clan in honor of James’ 40th birthday.

אנחנו נשמח למעט עזרה בהכנת הקידוש. בנוגע לניקוי שלאחר הקידוש אנו מחפשים בני נוער המוכנים לעזור, ויתוגמלו על המאמץ.

We wish to encourage people to help with set up of kiddush and we are looking for teens to help with cleaning up who will be compensated for their time.

זיכרו את הסדרה החדשה של שיעורים בעברית שהרב מעביר בשבת אחר הצהריים, בנושא ההפטרות. השבוע השיעור ב-16:40.

Remember the new series on haftarot Shabbat afternoon, in Hebrew. The shiur this Shabbat will be at 4:40 pm.

רישמו נא לפניכם כי במוצאי שבת, 18 בנובמבר, נקיים אסיפת חברים כללית. חבר המבקש להגיש מועמדות לוועד החדש חייב להודיע לוועד הנוכחי באמצעות דוא”ל עד 1 בנובמבר.

Please take note that on Motzaei Shabbat November 18th we will be holding the Annual General Meeting of the membership. If you desire to be a candidate for the new vaad, you must notify a member of the present vaad by email before November 1st.

הרב קנאי ביחד עם ועד בית הכנסת מחליפים דעות בנוגע למספר הצעות שיתוף פעולה עם בתי כנסת/קהילות מעבר לים כדי ליצור גשר בין הקהילות ולגרום להשראה דו-כיוונית (באמצעות ביקורים הדדיים ופעילויות מקבילות) וקידום מטרות משותפות כגון צדקה, אהבת ארץ ישראל, תמיכה בחיילים בודדים ועוד. בהמשך יש קישוריות למכתבים של שתי אופציות כאלה אשר מחכות לתגובה מצדנו בקרוב מאד (כי יש פעילויות בזמן הקרוב אשר יחייבו את השתתפותנו). כל חלופה תחייב אותנו להעמיד צוות קבוע של חמש משפחות לפחות מקהילתנו שיקבלו על עצמם לארגן את הפעילות בעזרת הרב קנאי. ביחד, הרב והצוות יבחנו את המיזמים וה’קהילות האחיות’. נא לפנות לאברהם קצין בכתובת ak.mrvaad@gmail.com בהקדם האפשרי אם אתם מעוניינם להרים את הכפפה ולהשתתף במיזם הענק והמשמעותי הזה.

The Rav and the Vaad have been discussing several proposals for participation in projects together with Batei Knesset / communities abroad which we hope will provide an opportunity to build a bridge with another community for mutual inspiration (through visiting and joint/parallel activities) and collaborations on projects in support of shared goals including tzedaka, ahavat Eretz Yisrael, support for lone soldiers, and more. Below please find links to letters regarding two such projects that are currently actively awaiting responses regarding our involvement (with definitive answers needed ASAP due to upcoming events scheduled which would require our participation). Any such opportunity would require a permanent team of at least 5 families from the community who would undertake to coordinate the program (or programs) with the help of the Rav. The volunteers together with the Rav would vet the opportunities and sister communities. Please be in touch with Avraham Katzin at ak.mrvaad@gmail.com as soon as possible if you are interested in participating in this monumental and meaningful project.

ברית קהילות english

מכתב גשר של זהב

נוסח מסמך ברית ידידות

אנחנו בוחנים אפשרות לחדש שיעור קבוע בלימוד ספר הכוזרי של הרב יהודה הלוי. זהו ספר יסוד בפילוסופיה יהודית. השיעור יועבר באנגלית מפי הרב קנאי בשעה שתיקבע ביחד עם המשתתפים. המעוניינים מתבקשים ליצור קשר עם ג’רי ברש בדוא”ל jerryb@mail.huji.ac.il. בעבר היתה קבוצה שלמדה את הספר עם הרב, אך לא סיימו. על כן, הסדרה תחזור לתחילת הספר. לשיעור מוזמנים גם כאלה שאינם חברי הקהילה.

An attempt is being made to form a group to study the Kuzari by Yehuda Halevi, a basic work in Jewish philosophy. The book will be taught in English by Rav Kannai at a time that is mutually convenient for Rav Kannai and the participants. Those who are interested are asked to contact Jerry Barach at jerryb@mail.huji.ac.il. A previous group studied the Kuzari with Rav Kannai a number of years ago, but did not complete the book. This group, if formed, will begin it again. The study group is for both members and non-members of Mitzpe Ramot.

בשכונה        In the Neighborhood

בנימין וסוזן לנדי מוסרים עדכון לגבי הנכד שלהם, אברהם משה נתנאל בן שלומציון. ב”ה נתנאל חזר לבית הספר, והשיער שלו צמח חזרה. התפילות בהחלט עוזרות. נשארו לו עוד 6 חודשים של טיפולים. נודה מאוד על המשך התפילות, עד לרפואה שלמה בע”ה.

Ben and Suchie Lande have passed on an update regarding their grandson, Avraham Moshe Netanel ben Shlomtzion. B”h Netanel has gone back to school and his hair has grown back. Your prayers have definitely helped. He has another 6 months of treatments, and they would greatly appreciate your continuing to pray for him until he has a complete refuah shleima.