Pinchas 5778 פנחס

תנחומים למשפחה של הרב משה פולין על פטירתו השבוע

Condolences to the family of HaRav Moshe Polin on his passing this week

אנא שימו לב לזמן למנחה מוקדם בערב שבת. מנחה תתקיים ב-18:05 ולא כפי שפורסם במגנט

Please note that the time of Friday night early mincha is 6:05pm and not as advertised on the magnet

אנא התפללו לרפואה שלמה עבור התינוקת, אורה מזי: אורה בת עטרה רחל נולדה פגית ויכולה להינות מתפילותינו.

Please daven for a refuah shleima for Aura Mezei: Aura bat Atara Rachel. She was born very prematurely and can benefit from our prayers.

הרב לא יהיה בשכונה השבת.
בליל שבת, הרב יוסף כהן יעביר את דבר התורה
ובשבת בבוקר, הרב אברהם יעקב רוזנברג יעביר את דבר התורה.

This Shabbat Rav Kannai will be out of the neighbourhood.
On Friday night, Rav Yosef Cohen will deliver divrei Torah
And on Shabbat morning, the divrei Torah will be given by Rav Avraham Yaakov Rosenberg.

שיעורו של שלמה סימקין יתקיים בשבת בשעה 18:05, בסדרה על פרקי אבות.

The Shabbat afternoon shiur will be given by Shlomo Simkin this week, at 6:05 pm. The shiur will continue the series focusing on Pirkei Avot.

בתשעה באב בצהריים, נקרין את הסרט באנגלית, יזכרם א-לוקינו לטובה. ונקדשתי, סרט בן 45 דקות  מלא סיפורים דרמטיים ומעוררי השראה שסופרו על ידי ניצולים על ההקרבה וקידוש השם

On Tisha b’av afternoon, the shul will show Yizkereim: Remember Them. Venikdashti , a 45-minute English-language movie with dramatic and inspirational stories told by survivors of sacrifice and kiddush HaShem.

בית הכנסת מצפה רמות צריך פרטים מלאים ומעודכנים עבור כל בני משפחתך. בלי פרטים אלה, לא נוכל להעלות את הגברים (בעל הבית, בנים וחתנים) לתורה, ובאמירת ”מי שברך” יהיו חסרים בני משפחה חשובים. אנחנו גם צריכים לעקוב אחרי יארצייטים של האהובים שלכם, כדי שנוכל לכבד אתכם בתאריכים המתאימים.
במקרה שעוד לא עשיתם, אנא מלאו את הטופס הידידותי למשתמש.
שיתוף הפעולה שלכם חיוני לתפעול חלק של סדר התפילות. נשמח מאוד אם תמלאו כמה שיותר מידע , כולל ימי הולדת של כל המשפחה, לתת לנו תמונה ברורה יותר על הרכב הקהילה. כך יתאפשר לנו למקד אירועים עתידיים בצורה הולמת יותר.

The shul needs up-to-date information about your family and household. Without your details, the men of your household cannot  be called up for aliyot effectively, and your mi shebeyrachs may lack vital family members. We must also keep track of yahrtzeits in order to offer members a kibud on relevant dates.
If you have not already done so, please fill in this user-friendly form.
Your cooperation is vital to the smooth running of the shul. We would appreciate it if you could fill in as much information as possible (including birthdays of all family members), to give us a clearer picture of the makeup of the congregation, thus allowing us to target future events more appropriately.

חוג לימוד תורה עם שוקו בהפסקת קיץ.

Shabbat morning choco learning is on summer hiatus.

תזכורת. המניינים לתפילת שחרית בשבת יתקיימו בשעות 7:00, 9:00, ו-9:15. אי לכך, המתפללים בשני המניינים האחרונים יצטרכו לקרוא קריאת שמע עוד קודם התחלת התפילה. השבת, סוף זמן קריאת שמע ב-9:09.

Reminder. Shabbat Shacharit times are 7:00, 9:00 and 9:15 am.
Accordingly, participants in the second and third minyanim must adopt the habit of reciting Kri’at Sh’ma prior to leaving home. This Shabbat, sof zman k’riat sh’ma is 9:09.

הודעות בקהילה

Community Announcements

שיעור באנגלית לנשים
בשבת בצהריים דינה ברנט תעביר שעור אצל אן היימן בעליית הנוער 31/9 (קומה 5. כניסה גם מצונדק 20, מתחת לדירות  בשעה 17:00.
כל הנשים מוזמנות

Shabbat afternoon shiur for women!
This week Dina Barnett will be speaking at the home of Anne Hyman – Aliyat Hanoar 31/9 (5th floor, access also from Tzondek 20, by passing under the apartments)- at 5:00pm .
All women welcome!

לאחר כמה מקרים בשבועות האחרונים, מד”א מזכירה לכם לוודא שיש לכם מספר בית ו / או מספר דירה מחוץ לביתכם, שניתן לראות אותו מהרחוב.
זה יכול להציל חיים.

After many unfortunate incidents over the past few weeks, Magen David Adom Ramot strongly remind you to ensure you have a well-lit and visible house number and/or apartment number outside your home, where it can be seen from the street.
This can save lives.