Vayera 5782 וירא

בלה הרפז חוגגת 2 שמחות: בר המצווה של הנין, יהונתן גולדסטנד, בנו של יצחק ומירי ונכדם של שרינה והארווי גולדסטנד וגם את פידיון הבן של חימש שלה, יצחק דב אלקובי, ילד ראשון של יהודית ובנצי, ונכדו של נאוה וארי לינדנר (ארה”ב) ורב וגברת אלקובי (אנגליה)

Bella Harpaz is rejoicing in 2 smachot :The Bar Mitzva of her great grandson Yehonatan Goldstand, son of Yitzchak and Miri, and grandson of Sarina and Harvey Goldstand, and also the Pidyon Haben of her great great grandson Yitzchak Dov Elkouby first child of Yehudis and Bentzi and grandson of Naava and Ari Lindner (L.A.) and Rabbi and Mrs. Elkouby (England)

מזל טוב לבתיה וגיי לוינסון על לידת הנין הראשון (בן דוד לנינה הראשונה). מזל טוב לסבתא וסבא החדשים שושנה ואפרים דוד. מזל טוב להורים שירה ושמואל מאיר דוד.

Mazel Tov to Batya and Jay Levinson on the birth of their first great grandson (cousin to their first great granddaughter). Mazel Tov to the new grandparents Shoshana and Efraim Dovid. Mazel Tov to the parents Shira and Shmuel Meir

תרצה וראובן סינגר, ושרה ויוסף טולדנו מזמינים את הקהילה לקידושה רבה אחרי המניין של 9:00 לקבל את פני נכדתם ובתם, אוריה טולדנו.

Tirtza and Reuven Singer, together with Sara and Yosef Tolidano invite the community to a kiddush to welcome their new granddaughter and daughter, Oriya Tolidano

מצפה רמות והשיבנו מארחים סעודה שלישית השבת לציין את היארצייט של דב לרבה ז”ל שנפל בשרות הצבאי. נשים, גברים וילדים מוזמנים להצטרף בפרגולה אחרי מנחה. בחסות הנדיבה של יוסי לרבה..

Mitzpe Ramot and Hashivenu are hosting a joint Seuda Shlishit this Shabbat in commemoration of the Yahrzeit of Dov Lerba z”l who fell during his army service. Men, women and children are invited to join in the pergola following mincha. Generously sponsored by Yossi Lerba.


ביום שני הקרוב 25 באוקטובר בשעה 20:00, יהיה ערב אזכרה לרב יונתן סאקס בבית הכנסת. שיחות מאת צור ארליך, המתרגם לעברית הרשמי של הרב, ורב אלן קמחי, חבר מייסד ורב לשעבר של קהילת נר ישראל בהנדון, לונדון.
נשמח לתרומות לתת חסות, וגם למתנדב להסריט את הערב. אם תוכלו לסייע בתפקידים אלה, אנא צרו קשר עם מנחם שרטר.

This Monday, 25 October at 8pm, there will be an evening azkara for Rav Jonathan Sacks on his first Yartzeit at the shul. Speakers will include Tzur Ehrlich, the Rav’s official Hebrew translator, and Rav Alan Kimche, founding member and former Rav of Ner Yisrael, Hendon, London.
We would be happy for sponsors , and a volunteer to video the evening. If you can help with either of these, please be in touch with Robert Sreter.

יש תכנית לילדי המתפללים במנייני מצפה רמות לגיל 3-9. אנא שימו לב להנחיות בקובץ להלן.

There will be childrens programming, for children aged 3-9 whose parents are davening in any of the Mitzpe Ramot minyanim. Please refer to the document below for our guidelines.שמרו את התאריך: חברי בית הכנסת מוזמנים לאסיפה הכללית ב-31 באוקטובר, ב-20:00
אנו מחפשים חברי ועד וועדת ביקורת חדשים. אם אתה מעוניין בתפקידים אלה, אנא הציעו את מועמדתך בכתב למייל mitzperamot@gmail.com

Save the date: Members are invited to our AGM on 31 October at 8pm. We are looking for new vaad and vaad bikoret members. If you are interested in either of these positions, please submit your candidacy in writing to mitzperamot@gmail.com

השיעור של הרב בשבת אחרי הצהריים לפני מנחה קטנה יתקיים בשעה 16:35. נמשיך ללמוד ספר נחמיה – אנא הביאו ספר.

The Rabbi’s Shabbat afternoon shiur will take place before mincha k’tana. This week, the shiur will be at 4:35pm. We will continue to learn the book of Nehemia – remember to bring your book.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English) Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!

רפואה שלמה

Refuah Shleima

נא להתפלל לרפואה שלמה של אחותו של דוד גודווין , פאולה בת מיירה שעוברת טיפול נגד סרטן באנגליה.

Please daven for a refuah shleima for David Goodwin’s sister, Paula bat Myra who is undergoing cancer treatment in the UK.

נא להתפלל לרפואה שלמה של אביו של אבן הלטיי, אהרן בן אסתר גיטל. הוא נלחם בסרטן הגרון והקיבה בקנדה ויעריך את תפילותיכם.

Please daven for a refuah shleima for Evan Heltay’s father, Aharon ben Esther Gittel. He is battling throat and stomach cancer in Canada and would appreciate your prayers.

הוחמר מצבה של אפרת מרגולית. אנא המשיכו להתפלל עבור אפרת מרגלית בת חנה, ביתם של ג’יי ובתיה לוינסון, היא עדיין זקוקה לתפילותינו.

Efrat Margolit’s condition has worsened. Please keep davening for Jay and Batya Levinson’s daughter in law, Efrat Margolit bat Chana who still needs a lot of Tefilot for a Refuah Shleima.