Nitzavim 5779 נצבים

Weekday חול

Slichot Mon-Fri: 5:40/5:50 סליחות יום ב-ו
Slichot Mon-Fri: 6:40 סליחות יום ב-ו
Slichot Mon-Fri: 7:40 סליחות יום ב-ו
Shacharit: 6:05/6:15 שחרית
Shacharit: 7:00 שחרית
Shacharit: 8:00 שחרית
Mincha 13:40 מנחה
Mincha: 18:20 מנחה
Maariv: 18:58 מעריב