Breishit 5782 בראשית

מזל טוב למשפחות אייזנסטט, הרפז, לרבה, סטניסלבסקי, סינגר ושוורץ
Mazal tov to the Eissenstat, Harpaz, Lerba, Schwartz, Singer and Stansilawski families
קידושא רבה
Kiddusha Rabba