Shvi’i shel Pessach and P.Shmini Headlines 5778 שביעי של פסח וש”ק פ’ שמיני

עירוב תבשילין
Don’t Forget Eiruv Tavshilin

ערב “שירת הים”
The Kannai’s ‘Shirat HaYam’ Evening

שיעור הרב בשבת
Rav Kannai’s Shabbat Shiur

חג שמח ושבת שלום
Chag Sameach and Shabbat Shalom