Corona message from the Rabbi

מוצ”ש כי תשא/פרה התש”ף
חברי קהילה יקרים!

Motzei Shabbat Ki Tisa/Para 5780
Dear community members!

אלו ימים קשים לעם ישראל ולעולם כולו. על כולנו להעתיר תפילה לה’ שמגיפה זו תסור מן העולם במהרה. בתחילת הפרשה מוצגת זיקה בין מגיפה לבין מפקד. הסברתי בשבת האחרונה בבית הכנסת שני מסרים רלוונטיים שאנו יכולים ללמוד ענין זה:

These are difficult days for the world and for Am Yisrael as part of it. We should all pray to Hashem so that this plague will be removed from the world ‘bimheira‘. In the beginning of the parsha there is a link made between census and plague. I explained in shul this past Shabbat two relevant messages that we can learn from this:

ישנה גישה הרואה את הבעיה שבמפקד בהעצמת כוחו של העם כמונה מספר עצום של אנשים ועל ידי כך שכחת התלות של העם בה’. תחושה של “כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה”. לצערנו, קיבלנו תזכורת כואבת למוגבלות האנושית ולתלותנו בקב”ה. על כולנו להתפלל להסרת המגיפה ולבריאות כולם.

Some hold that the problem with the census is that counting a big mass of the nation expresses a mindset of human power and lack of recognition of our dependency on Hashem. “My strength and my might made me all of this wealth”. Unfortunately, we got a reminder about our limited abilities and our dependency on Hashem. We should all pray for the removal of the plague and for the health of all.

גישה נוספת טוענת שבספירת אנשים ישנה התייחסות אליהם כמספרים במקום להתייחס אליהם כיחידים ומיוחדים שנבראו בצלם ושכל אחד מהם הוא עולם ומלואו. בעת הזו, עלינו לפתוח את אוזנינו וליבותנו, ולהיות קשובים לצרכי האנשים הסובבים אותנו. ישנם אנשים בבידוד הזקוקים לעזרתנו. ישנם אחרים המתקשים להתמודד עם המצב החדש והלחץ שהוא מעורר. זהו מבחנה של הקהילה כקהילה תומכת.

Another approach is that counting people treats them as numbers and not as individuals. Each individual is like an entire world, each one is created in G-d’s image. We should all now open our ears and our hearts and be attentive to the needs of those around us. People are in quarantine and we should help them with their needs. Other people may have difficulty coping with the stress the new situation presents, on different levels. This is our test as a supportive community.

כפי שכתבתי לכם לפני יומיים, עלינו להיערך לשינויים מהירים. אכן, ישנם הנחיות חדשות ממשרד הבריאות שעל כולנו למלא. עלינו לשמור על מרחק של 2 מטרים מאדם לאדם ובנוסף להימנע מהתקהלויות ובכל מקרה כל התקהלות לא תעלה על 10 אנשים.
לאור זאת, אלו ההחלטות שהתקבלו בתמיכת הוועד:
עם כל הצער שבדבר, בית הכנסת ינעל עד שההוראות בעז”ה ישונו. אנשים יכולים להתארגן ולקיים מניינים בבתים הפרטיים שלהם אשר לא יעלו על 10 אנשים, במקום מאוורר ובמרחק המתאים איש מרעהו.

As I wrote you only 2 days ago, we should get ready to adjust to rapid changes. Indeed, there are new instructions from the Health Ministry which we all must follow. We should keep 2 meters one from the other and we should avoid gatherings and at any rate there can’t be gatherings with more than 10 people.
Consequently, these are the following decisions that are taken with the Vaad’s support:
With all the pain, the shul will be locked from now on until the instructions will bezrat hashem change. People can organize and make private minyanim in their homes but with no more than 10 people, with ventilated space and proper distance one from the other.

יעשה מאמץ לשדר שיעורים באמצעים טכנולוגיים. חשוב שנישאר קהילה לומדת, במיוחד בזמנים אלה.
עלינו להישאר קהילה תומכת. תרגישו חופשי להתקשר בכל צורך או דאגה הנוגעת לכם או לכל אחד אחר אשר אתם חשים שהוא זקוק לעזרה כלשהי. נעשה כמיטב יכולתנו לתת מענה לצרכים ולתאם מערכת תמיכה. למרות המרחק הפיזי עלינו להישאר באחדות.

We will try to broadcast shiurim via technology. It is important to keep us as a learning community, especially in these times.
We must stay a supporting community. Please feel free to call with any need or concern about yourself or anyone you sense that is in need. We will do our best to help and to coordinate a support system. With all the physical distance we should all stay united/with ‘Achdut’.

הפרשה מלמדת אותנו גם על הערך הגבוה של פיקוח נפש בהלכה. אפילו מצווה חשובה כשבת נדחית מפני פיקוח נפש. זהו הבסיס להוראות קיצוניות אלו.
בתפילה לה’ לרחמים עלינו, ובברכת שבוע טוב ובריאות טובה לכולכם!
בברכת התורה והמצוה,
א”ק

Our Parsha also taught us how life saving/Pikuach Nefesh is an extremely high value in Jewish law. Even a precious mitzvah like Shabbat is overridden because of Pikuach Nefesh. This is the basis for these extreme actions.
With the prayer to Hashem to have mercy on us, and wishing all of you Shavua tov and good health!
Bvirkat Hatorah Vehamitzva
AK