Miketz 5779 מקץ

מזל טוב לשולה ומוריס שטיינהרט בהולדת נכד, בן לזהבית ויוסף אקרמן.

Mazal tov to Shula and Maurice Steinhart on the birth of a grandson, a son to Zehavit and Joseph Akerman.

השבת, המניין המוקדם תתקיים ב-6:50 ולא 7:00 כרגיל

The early Shabbat morning minyan will be at 6:50am this week,  and not at 7:00 as usual.


לשמור את התאריך! מסיבת החנוכה של מצפה רמות תתקיים השבוע ביום שישי, 7 בדצמבר. הלל מוסיקלי עם הרב נועם קניגסברג, קוסם, וארוחת בוקר!
תודה למשה ווויאן שפירר על תרומתם הנדיבה לחסות את האירוע, וכן למשפחות אבלגורדון, האוסמןהלטי, ויינגרטן, מזי, עמר, קורמןקצין ושפס. אנחנו עדיין צריכים תרומות: אם אתם רוצים לתת חסות לאירוע, אנא צרו קשר עם חבר ועד, או שלחו מיל ל-mitzperamot@gmail.com
כולם מוזמנים!

The Mitzpe Ramot Chanuka party will take place this Friday, December 7th. Musical hallel with Rav Noam Koenigsberg followed by a magician and breakfast!
Many thanks to Moshe and Vivian Spierer for their generous sponsorship of the event, as well as to the Abell, Amar, Corman, Gordon, Hausman, Heltay, Katzin, MezeiShepps and Weingarten families. We are still in need of a few more sponsors. To add your sponsorship, please contact any vaad member or email mitzperamot@gmail.com
All are invited!

מחדשים את ועדת הקידוש!
. אנחנו מחפשים מתנדבים חדשים לעזור לחברינו שמציינים אירוע. אנא צרו קשר עם רותי גוגנהיים, או שלחו  מייל ל- mitzperamot@gmail.com ליותר פרתים

We are revamping the kiddush committee!
We are looking for new volunteers to help our members mark their important occasions. Please contact Ruthie Guggenheim, or email mitzperamot@gmail.com for more details!

פעולות לילדי הקהילה כוללות:
מועדון השוקו בשבת בבוקר בשעה 8:00
קבוצות ילדים במהלך התפילה בשעה 10:00
קול הנערים מוצאי שבת, השבוע בשעה 17:40 בואו להצטרף אלינו כל שבוע 25 דקות אחרי מוצ”ש ללמידה בכיף!
תזכורת:  תשמרו את כרטיסי ההגרלה עד סוף העונה עבור ההגרלה הגדולה!
אנחנו עדיין מחפשים מתנדבים לעזור בקבוצות ילדים בשבת בבוקר. אם ילדיכם הולכים לקבוצות אלו, אנא תשקלו להתנדב ולהצטרף ללוח התורנות.

Our current kids` initiatives include:
Cocoa Club on Shabbat morning at 8am
Kids groups during davening at 10am
Kol Hanearim Motzei Shabbat learning, this week at 17:40 Come join us every week 25 minutes after motz”sh for learning and fun! Reminder to keep raffle tickets until the end of the season for a grand prize raffle!
We are still looking for volunteers to help run the Shabbat morning kids groups. If you have kids that go to the groups, please sign up to the rotation of volunteers.

רשימת החברים המעודכנת הועלתה לאתר האינטרנט של בית הכנסת (לחברים בלבד).
אפשר לראות ולהדפיס ממחלקת החברים את הקבלות על תרומותיכםלביה”כ ולקרן חסד עבור דו”חות שנתיים.
אם אתם חברי ביה”כ ואין לכם גישה, או אם הפרטים שלכם אינם מעודכנים, אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com

The updated membership list is available online (accessible to members only) on the members area of the shul website.
Please note that you can access and print your tax-deductable receipts for all your donations to the shul and keren chesed through the members area of the shul website, for your end-of-year tax filings.
If you are a shul member and do not have access, or if your details are not up-to-date, please email mitzperamot@gmail.com

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

בשבת הקרובה ניקח הפסקה מהשיעור הרגיל והרב קנאי יעביר שיעור מיוחד לחנוכה אחרי מנחה קטנה.
בשבוע הבא השיעור על רפואה והלכה תחזור וינתן שיעור ביחד עם ד”ר מנחם שרטר.

This Shabbat afternoon, Rav Kannai will take a break from his regular Shabbat afternoon shiur, and will give a special shiur for Chanuka after Mincha ktana.
Next week, the medical ethics and Halacha series will return with a class given together with Dr. Robert Sreter.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim

הודעות בקהילה

Community Announcements

בשבוע שלאחר חג החנוכה מתקיימים שני קורסי עזרה ראשונה בקהילה. ישנם כמה מקומות שנותרו בשיעור שחל ביום חמישי, 13 בדצמבר. כדי להירשם, או להצטרף לרשימת ההמתנה לשיעור שיחול ביום שלישי, 11 בדצמבר, אנא צרו קשר עם אבי צימרמן בטלפון 053-607-6100

The week following Chanuka, there are a couple of first aid courses running in the community. There are a couple of spots left in the class being taught on Thursday, 13 December. To register, or to be waitlisted for the class on Tuesday, 11 December, please contact Abby Zimmerman on 053-607-6100