Sukkot 5783 סוכות

מזל טוב לפרידה רוס בהולדת נכד, בן לאוריאל ופרי רוס מגבעתיים

Mazal Tov to Frieda Ross on the birth of a grandson, a son to Uriel and Pri Ross of Givatayim.

לימוד ליל הושענה רבה אצל משפחת אלגרבלי, רח’ בן יחזקאל 2, במוצ”ש בשעה 20:15 לזכר אודי אלגרבלי (שימו לב שהלימוד מתחיל מוקדם יותר משנים קודמות). שיעורים מפי הרב יצחק דור ורב אבי קנאי.

Leil Hoshana raba learning at the Algrablis, 2 Ben Yechezkel, in memory of Udi Algrabli on Motzaei Shabbat at 8:15 pm. (please note that it starts earlier than previous years). Speakers: Rav Yitzchak Dor and Rav Avi Kannai.

בכל מניין בוקר הושענה רבה יהיו הושענות לחברי הקהילה בחסות תורם אנונימי, מי שמתפלל אבל אינו חבר יכול לקנות הושענות במחיר 5 ש”ח לסט . 

On Sunday, Hoshanot will be available at the shul. An anonymous donor has sponsored hoshanot for shul members. Those who are not members but are davening with us may purchase hoshanot for 5 shekels.

לכבוד לנו להודיע את שמות החתנים של שמחת תורה:
משה פרימר – חתן תורה במניין הראשון;
ריק איזנסטט – חתן בראשית במניין הראשון;
ר’ דוד בגון – חתן תורה במניין השני;
ואבן הלטיי – חתן בראשית במניין השני;
מזל טוב לכולם ותודה שאתם משמשים דוגמא ומופת לכולנו

We are pleased to announce this year’s chatanim:
Moshe Frimer will be Chatan Torah at the early minyan;
Rick Eissenstat will be Chatan Bereishit at the early minyan;
Rav David Begoun will be Chatan Torah at the second minyan;
And Evan Heltay will be Chatan Bereishit at the second minyan;
Mazal Tov to you all and thanks for being our role models.

חברי ביה”כ שעדיין לא קיבלו מתבקשים לתאם קבלת לוח המגנטי עם מנחם שרטר לאסוף את המגנט שלך, בתיאום מראש: 054-337-9596.

Members who have not yet received their magnetic luach are asked to arrange with Robert Sreter to collect your copy by appointment: 054-337-9596

ניתן להוריד העתק של הטריפולד לזמני תשרי כאן.

You can download a copy of the Tishrei times trifold here .

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה קטנה בשעה 17:45 בנושא: מלחמת גוג ומגוג: עיון בהפטרה.

Rav Kannai will give his Shabbat afternoon shiur after mincha ktana, at 5:45pm on the topic of The war of Gog and Magog: A study of the haftara.

יהיה לימוד חופשי השבת ב- 16:40 בהשיבנו, מיד לפני מנחה בבית הכנסת הראשי בשעה 17:25. לא יהיה מנחה ב-17:15 השבת.

There will be open Beit midrash learning in Hashiveinu this Shabbat afternoon at 4:40, immediately before mincha in the main shul at 5:25. There will be no 5:15 mincha this week.

השיעור לנשים של דפנה קנאי לא יתקיים השבוע עקב החג.

Daphna Kannai’s Ladies’ shiur will not take place this Sunday due to chag.

משמר יצא לפגרה עד אחרי החגים. יחזור ב-19/20 באוקטובר.

 Mishmar is taking a break, and will return after the chagim on 19th/20th October.

עקב המצב הבטחוני,  מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו איתו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with you in shul

שיעור שבועי על תנ”ך עם דבי שרטר. ימי שני 16:00-17:00 בבית משפחת שרטר דרך החורש 132 וגם בזום.
לא מתקיים השבוע עקב שמיני עצרת

Weekly shiur in TaNach with Debbie Sreter . Mondays 4:00-5:00 pm. Live at the Sreter home, 132 Derech Hahoresh, and on Zoom.
Cancelled this week due to Shmini Atzeret.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.
יום שישי בשעה 08:40 (אחרי המניין של 8:00) – חלק 11 של גמרא סנהדרין מפגש: 88459374042, סיסמה 585889.

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics.
Friday morning 8:40 am (following the 8:00 shachrit) – 11th chapter of Sanhedrin. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889.

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר.
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am.
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found here or here
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!