Tzav – Pesach 5781 צו – פסח

אל תשכחו להעביר את שעוניכם לשעון קיץ בליל ה שבין יום ה’ ליום ו’. 02:00 ביום שישי בבוקר הופך להיות 03:00.

Don’t forget to change your clocks on Thursday night. Summertime begins at 2am Friday morning, as it turns into 3am.

ביום חמישי בבוקר, אנא הצטרפו לרב יצחק קורן שיעשה סיום במניין של 6:05, או לג’ורג’ סטניסלבסקי שיעשה סיום במניין של 8:00. בכורים ולא-בכורים מוזמנים כאחד.

This Thursday, please join Rabbi Yitzchak Korn who will be making a siyum at the 6:05 minyan, or George Stanislawsky who will be making a siyum at the 8:00 minyan. First-borns and subsequent-borns are equally welcome.

מצורף קישור להוראות של הרב של ערב פסח שחל בשבת כמו שנשלח בשבוע שעבר עם סיכום של חלק מההלכות הרלוונטיות

Please find a link to the Rabbi’s instructions regarding Erev Pesach on Shabbat, as sent last week, with a summary of some of the relevant rules.

סוף זמן אכילת חמץ ב-10:10 בשבת בבוקר וביעור חמץ עד 11:27

This Shabbat we must finish eating chametz by 10:10am, and dispose of any leftover chametz by 11:27.

עם היחלשותה של מגיפת הקורונה, אנו מצפים לראות את בית הכנסת חוזר להתמלא, לאירועים דתיים וחברתיים. אנו מחפשים כמה מתנדבים להצטרף לוועדה שתקדם תכנית חברתית. אם את/ה מעוניינ/ת להיות חלק מצוות נפלאה, אנא צור קשר עם דפנה קנאי (052-7502611) או עם וועד בית הכנסת (mitzperamot@gmail.com).

With the covid plague slowing down, we are hoping to see the shul filling up again for reinstated religious and social events. The shul is looking for some volunteers to join a committee to help promote social programming. If you are interested in working as part of a fabulous team, please be in touch with Daphna Kannai (052-7502611) or the shul vaad (mitzperamot@gmail.com).

השבת, ערב פסח, מתפללים מנחה ב13:30 ו-18:35 ולא כפי שצוין במגנט. אנא שימו לב שלא יהיה מנחה לפני פלג.
במוצ”ש, יהיה מעריב מוקדם בגן השבלול בשעה 18:35 ומעריב רגיל ב-19:21
1. הבאים למעריב מוקדם חייבים להקפיד להתפלל מנחה בשבת לפני 17:37.
2. חייבים להיזהר לא להדליק נרות יום טוב לפני 19:31
3. אסור לברך קידוש לפני 19:31
4. הכנות לליל הסדר / חג אסורות בשבת לפני 19:31.
5. כל מלאכה המותרת בחג ואסורה בשבת – מותר רק לאחר השעה 19:31 ואחרי אמירת ‘ברוך המבדיל בין קודש לקודש’ או לאחר אמירת “ותודיענו” במעריב.
שחרית בבוקר שבת תהיה בשעות 6:00 ו -7:00. סידור בזמנים תטופל על ידי הגבאים. לא יהיה מניין בשעה 9:00.
המניין המוקדם של שחרית בחול המועד יהיה בשעה 6:15 בגלל שעת הנץ.

This Shabbat, the only mincha minyanim are at 13:30 and 18:35, and not as noted on the magnet for erev chag. Please note that there will be no mincha before plag.
Motzei Shabbat there will be an early maariv in the park at 18:35 and regular maariv at shul at 19:21.
1. Those who attend the early maariv should be makpid to daven Shabbat mincha before 17:37.
2. One should be careful not to light Yom Tov candles before 19:31
3. Do not make Yom Tov Kiddush before 19:31
4. Do not do any preparations for Seder night/Yom tov on Shabbat before 19:31.
5. Any melachot that are mutar in Yom Tov and are assur on Shabbat may be done only after 19:31 and after saying ‘Baruch Hamavdil bein Kodesh lekodesh’ of after saying ‘vetodienu’ in Maariv.
Shabbat morning shachrit will be at 6:00 and 7:00. The overlap in times will be taken care of by the gabbaim. There will not be a minyan at 9:00.
The early Shachrit minyan on chol hamoed will be at 6:15 due to netz times.

אם תמצא את עצמך בבידוד, אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים שעושים משלוחים עד הבית. bit.ly/MRCorona.

Should you find yourself in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and some less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885 (שימו לב לקישור חדש)
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885 (Note new link)
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472

הודעות בקהילה

Community Announcements

יהיו סיורים מודרכים בגן הלאומי נבי סמואל ליד רמות ביום הבחירות ובימי חול המועד. אהרן קסל מזמין אתכם להצטרף לסיור. הוא מדריך ביום הבחירות 12:00-14:00 ושבוע אחרי כן ביום ג’ 13:30-16:00. פרטים אצלו ב 052-6307018.

There will be guided tours of the Nebi Samuel National Park, just outside Ramot, on Election Day and on Chol Hamoed. Aharon Cassel invites you to join a tour. He will be guiding on Election Day 12:00-14:00 and a week later on Tuesday chol hamoed 13:30-16:00. Details from him at 052-6307018..