Vayera 5783 וירא

עד שבת פרשת תולדות (כולל), מניין הגן יתחיל בשעה 9:00 במקום 9:15

Until Toldot (inclusive), the Gan minyan will start at 9:00 instead of its normal time of 9:15.

מזל טוב כפול לתמי וקורט סיימון בנישואי נכדם, אבגדור, בן לאריאלה ודוד סיימון מקריית ספר לרייזל לורך מירושלים, ובנישואי הקרובים של נכדם, יאיר, בן ליהודה וג’ודי סיימון מבית-אל לתהלה גולן מניצן.

A double mazel tov to Kurt and Tami Simon on the recent marriage of their grandson, Avigdor, son of David and Ariella Simon of Kiryat Sefer to Raizel Lorch of Jerusalem and on the forthcoming marriage of their grandson, Yair, son of Yehuda and Judy Simon of Beit El to Tehila Golan of Nitzan.

מזל טוב לשרה וניל באואר בהולדת בת. ברכות ונחת לכל המשפחה!

Mazal tov to Sara and Neal Bauer on the birth of a baby girl. Wishing the whole family nachat from your newest addition.

מזל טוב לכל הילדים שחוגגים יום הולדת חודש חשון השבוע: אלישע בלום, יונתן זבילוביץ, אריאל סמוביץ, אהובה פומרנץ, אלישע פומרנץ, ומלכה שפירו.

Happy birthday to all the kids celebrating their Cheshvan birthdays this week: Elisha Bloom, Shalhevet Fleisch, Ahuva Pomerantz, Elisha Pomerantz, Ariel Samowitz, Malka Shapiro, and Yonatan Zavilowitz.

צאתכם לשלום לחברינו קיילי ואלן הבר, העוברים בשבוע הבא לאפרת.

Farewell and tzetchem leshalom to our dear friends Kaily and Alan Haber, who will be leaving us next week and moving to Efrat. We hope you will be very happy in your new home and community.

שבת זו מציינת את היארצייט ה-20 של החבר המייסד היקר של קהילתנו, יוסף בן חיים (הרפז) ז”ל. בניו רפאל (שמצטרף אלינו) ונעם מזמינים את הקהילה לקידושא רבה בפרגולה לאחר המניין בשעה 9:00 כדי לכבד את זכר אביהם

This Shabbat marks the 20th yahrzeit of the dear founding member of our kehilla, Yossef ben Chaim (Harpaz) Z’L. His sons Rafael (who is joining us) and Noam invite the Kehilla to a kiddusha raba in the pergola after the 9:00 minyan to honor their father’s memory.

ביום שישי הקרוב, 11.11 בשעה 10:00, נציין את היארצייט של דב לרבה ז”ל בהר הרצל. פרטים בעלון

This Friday, 11th November at 10:00am, we will observe the yortzeit of Dov Lerba z”l at Har Herzl. Details in the image above.

הצטרפו למצפה רמות ביום ראשון השבוע, 13 בנובמבר, בציינו את היארצייט השני של הרב לורד יונתן סאקס.
פתיחת דלתות בשעה 8:00, והתוכנית תחל בשעה 8:30, עם שיעור ומוזיקה מאת הרב ג’וני סולומון הנחשב כמומחה עולמי בתורתו של הרב סאקס, שממנו קיבל סמיכה.
הערב יתקיים בבית משפחת שרטר, דרך החורש 132.

Join Mitzpe Ramot this Sunday evening, 13 November, as we mark Rabbi Lord Jonathan Sacks‘ second yahrtzeit.
Doors open at 8:00, and the program will start at 8:30, with words and music from Rabbi Jonny Solomon who is considered a universally acknowledged guide and mentor in the teachings and writings of Rav Sacks, from whom he received semicha.
The evening will be hosted at the Sreters’ home, 132 Derech Hachoresh

לימוד לגברים לפני שחרית בהשיבנו בבית המדרש הפתוח

Pre-shacharit learning for men this Shabbat at Hashiveinu during the open Beit Midrash.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש כל ספר תהלים עם טעמים
*קול הנערים יתחיל במוצ”ש בשעה 18:05
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה בשבתות בשעה 9:30-10:15 בבית המדרש ע”ש שולמית. (השבוע בלבד יתקיים 10:00-10:30)
*בנות המעוניינות בכיתה ג’ ומעלה מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Kol Hanearim will begin this week at 6:05
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above. 9:30-10:15 Shabbat morning in the Shulamit Beit Midrash.
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla.

אנחנו עדיין מחפשים תורמים נוספים שיעזרו בהוצאות לבניית מחסנים חדשים. אנא צור קשר עם רות או כל חבר ועד אם אתה מוכן לעזור. 

We are still looking for more cosponsors to help defray the costs to replace the sheds. Please be in touch with Ruth or any vaad member if you are able to help.

משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשתי הקבוצות
19:00 – כיתות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

Boys mishmar meets on Wednesdays and
and Girls mishmar meets on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה. הנושא: העקידה במשנת הרב עמיטל זצ”ל

Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur after mincha. Topic: The Akeda in the Mishna of Rav Amital zatz”al

השיעור לנשים של דפנה קנאי מתקיים השבוע בשעתו הרגילה של 20:15 ביום א’ בבית הכנסת.

Daphna Kannai’s Ladies’ shiur will take place at its usual time of 8:15pm on Sunday, in the shul.

עקב המצב הבטחוני,  מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו איתו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with you in shul

שיעור שבועי בתנ”ך עם דבי שרטר. ימי שני 16:00-17:00 בבית משפחת שרטר דרך החורש 132 וגם בזום.

Weekly shiur in Tanach with Debbie Sreter . Mondays 4:00-5:00 pm. Live at the Sreter home, 132 Derech Hahoresh, and on Zoom.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.
יום שישי בשעה 08:40 (אחרי המניין של 8:00) – חלק 11 של גמרא סנהדרין מפגש: 88459374042, סיסמה 585889.

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics.
Friday morning 8:40 am (following the 8:00 shachrit) – 11th chapter of Sanhedrin. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889.

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר.
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am.
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found here or here
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!