Tisha B’Av movie: Yizkereim: Remember Them. Venikdashti 

בתשעה באב בצהריים, נקרין את הסרט, יזכרם א-לוקינו לטובה. ונקדשתי, סרט בן 45 דקות  מלא סיפורים דרמטיים ומעוררי השראה שסופרו על ידי ניצולים על ההקרבה וקידוש השם

On Tisha b’av afternoon, the shul will show Yizkereim: Remember Them. Venikdashti , a 45-minute movie with dramatic and inspirational stories told by survivors of sacrifice and kiddush HaShem.