Nitzavim נצבים

Weekday חול

Selichot Sat. nite סליחות מוצ”צ
Shiur 00:10 שיעור
Selichot 00:31 סליחות

Sunday ‘יום א
Shacharit: 6:15 שחרית
Shacharit: 7:00 שחרית
Shacharit: 8:00 שחרית

Mon-Fri ‘ימי ב’-ו
Selichot 5:45/5:55 סליחות
Selichot 6:40 סליחות
Selichot 7:45 סליחות

Mincha: 18:20 מנחה
Maariv: 18:54 מעריב