Va’era 5781 וארא

Weekday חול

Shacharit: 6:20 שחרית
Shacharit: 8:00 שחרית
Mincha: 16:45 מנחה
Maariv: 17:18 מעריב
*Thursday Rosh Chodesh Shevat
יום ה’ ר”ח שבט