Va’era 5781 וארא

Weekday חול

Shacharit: 6:20 שחרית
Shacharit: 8:00 שחרית
Mincha: 16:45 מנחה
Maariv: 17:18 מעריב
*Thursday Rosh Chodesh Shevat
יום ה’ ר”ח שבט

Shabbat שבת

Candles: 16:21 הדלקת נרות
Mincha: 16:45 מנחה
Tzeit: 17:20 צאת

Shacharit: 7:00 שחרית
Shacharit: 9:00 שחרית
Sof Sh’ma: 9:12 סו”ז ק”ש
Sof Tefilla: 10:04 סו”ז תפילה
Mincha: 13:30 מנחה
Mincha: 16:25 מנחה
Motz”sh: 17:36 מוצ”ש