Sharon Handler and family will be sitting shiva for Mike at 23 Shear Yashuv, Ramot B.
Shacharit at 7:00
Mincha at 16:35
Arvit at 17:10
Shabbat mincha at 16:30

שרון הנדלר והמשפחה יושבים שבעה עבור מייק בשאר ישוב 23, רמות ב’.
שחרית ב-7:00
מנחה ב-16:35
ערבית ב-17:10
מנחה בשבת ב-16:30