Shvi’i Shel Pesach – Achrei Mot 5779 שביעי של פסח – אחרי מות

Chol Hamoed חול המועד

Shacharit: 6:00 שחרית
Shacharit: 7:00 שחרית
Shacharit: 8:00 שחרית
Mincha: 19:00 מנחה
Maariv: 19:34 מעריב

7th Day Pesach שביעי של פסח

Eruv Tavshilin עירוב תבשילין

Early Mincha: 17:35 מנחה
Plag Mincha: 17:52 מנחה
Candles: 18:36 הדלקת נרות
Mincha: 19:00 מנחה
Tzeit: 19:35 צאת

Shacharit: 7:00 שחרית
Shacharit: 9:00 שחרית
Shacharit: 9:15 שחרית
Sof Sh’ma: 9:16 סו”ז ק”ש
Sof Tefilla: 10:23 סו”ז תפילה
Mincha: 13:30 מנחה

Shabbat שבת

Early Mincha: 17:35 מנחה
Plag Mincha: 17:53 מנחה
Candles: 18:37 הדלקת נרות
Mincha: 19:00 מנחה
Tzeit: 19:36 צאת

Shacharit: 7:00 שחרית
Shacharit: 9:00 שחרית
Shacharit: 9:15 שחרית
Sof Sh’ma: 9:15 סו”ז ק”ש
Sof Tefilla: 10:22 סו”ז תפילה
Mincha: 13:30 מנחה
Mincha: 18:30 מנחה
Motz”sh: 19:54 מוצ”ש